سعید نوروزی

تهران , تهران
شهریور ماهی
۷۰٪
۱٪
۳٪
۶۶٪

من باید به یک دلیلی اینجا اومده باشم...

۴۴۶۷

۸

۳

۲

مدال های سعید نوروزی

دوستان سعید نوروزی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟