صدف طاهریان

البرز , کرج
اردیبهشت ماهی
۷۰٪
۸۹٪
۳۶٪
۷۴٪

به اینستاگرام علاقه دارم! در زمینه تحصیلی فعلا تا ارشد در رشته مدل سیاسی ادامه دادم و الانم پژوهشگر برند و مد رو به عنوان فعالیت شغلی ادامه میدم... راستی! من صدف هستم .

۴۱۹۰

۵

۴۰

۲۷

مدال های صدف طاهریان

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟