زهرا

خوزستان , اهواز
اردیبهشت ماهی
۹٪
۷۲٪
۱٪
۵۸٪

اگر پیاده هم شده است سفر کن . در ماندن می پوسی . هجرت کلمه بزرگی در تاریخ « شدن » انسان ها و تمدن هاست .

۴۷۲۲

۹

۱

۶

مدال های زهرا

دوستان زهرا (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟