امیررضا طائری اصل

آذربايجان شرقي , تبريز
شهریور ماهی
۳۰٪
۶۱٪
۹۹٪
۱۰۰٪

به تغییر باور دارم

۱۵۸۱

۳

۲

۰

مدال های امیررضا طائری اصل

دوستان امیررضا طائری اصل (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟