samira noorishirazi

تهران , تهران
امرداد ماهی
۴۳٪
۲۸٪
۵۵٪
۴۲٪

در گذشته زندگی نمیکنم ،امیدم رو از دست نمیدم ،ایمان به رحمت خداوند همیشه کمکم کرده

۳۴۷۱

۶

۹

۳

مدال های samira noorishirazi

دوستان samira noorishirazi (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟