محمد یوسفی

تهران , تهران
بهمن ماهی
۴۳٪
۸۹٪
۷۳٪
۴٪

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

۱۷۱۰

۳

۳

۰

مدال های محمد یوسفی

دوستان محمد یوسفی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟