محمد یوسفی

تهران , تهران
بهمن ماهی
۶٪
۷۲٪
۹۵٪
۲٪

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

۱۷۱۰

۳

۰

۰

مدال های محمد یوسفی

دوستان محمد یوسفی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟