مجید

تهران , تهران
بهمن ماهی
۹۷٪
۵٪
۴۱٪
۸۱٪

هرگز‌ تسلیم نمیشم...

۱۴۱۵

۳

۰

۰

مدال های مجید

دوستان مجید (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟