m___._.i

خوزستان , اهواز
فروردین ماهی
۱۳٪
۳۹٪
۴۱٪
۳۴٪

من هیچوقت از دست دیگران ناراحت نمی شوم فقط نظرم را درموردشان عوض میکنم!!

۲۲۶۱

۵

۱۱

۴

مدال های m___._.i

دوستان m___._.i (۱۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟