mi

خوزستان , اهواز
فروردین ماهی
۳٪
۱٪
۹۷٪
۴۲٪

من هیچوقت از دست دیگران ناراحت نمی شوم فقط نظرم را درموردشان عوض میکنم!!

۲۲۶۱

۵

۲۳

۴

مدال های mi

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟