m___._.i

خوزستان , اهواز
فروردین ماهی
۴۳٪
۹۹٪
۸۱٪
۵۰٪

من هیچوقت از دست دیگران ناراحت نمی شوم فقط نظرم را درموردشان عوض میکنم!!

۲۲۶۱

۵

۲۳

۴

مدال های m___._.i

دوستان m___._.i (۲۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟