m___._.i

خوزستان , اهواز
فروردین ماهی
۰٪
۹۵٪
۸۱٪
۶۶٪

من هیچوقت از دست دیگران ناراحت نمی شوم فقط نظرم را درموردشان عوض میکنم!!

۲۲۶۱

۵

۱۱

۳

مدال های m___._.i

دوستان m___._.i (۱۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟