پارسا افتخارمنش

تهران , تهران
آذر ماهی
۷۰٪
۹۹٪
۹۷٪
۶۶٪

ادم هایی باهوشند که مرز علمی را می شکنند و دنیایی بی حد و مرز می سازند

۲۶۱۶

۵

۲

۰

مدال های پارسا افتخارمنش

دوستان پارسا افتخارمنش (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟