بیژن صدیق زاده

خراسان رضوي , مشهد
فروردین ماهی
۹۱٪
۲۸٪
۸۸٪
۵۸٪

بیژن صدیق زاده هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۳۹۶۸

۹

۵۰

۲۱

مدال های بیژن صدیق زاده

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟