یاسین هرمزی نژاد

خوزستان , اهواز
فروردین ماهی
۶٪
۶۱٪
۵٪
۴٪

امروزه با کارهایی را انجام می دهیم که دیگران میلی به انجامشان ندارند،و فردا کارهایی را انجام می دهیم که دیگران توان انجامشان را ندارند.

۱۲۱۵

۲

۵

۰

مدال های یاسین هرمزی نژاد

دوستان یاسین هرمزی نژاد (۵)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟