علی تیموری

تهران , تهران
خرداد ماهی
۹۹٪
۸۱٪
۱۲٪
۲٪

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

۱۴۶۰

۳

۰

۰

مدال های علی تیموری

دوستان علی تیموری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟