امید آقا

خراسان رضوي , مشهد
تیر ماهی
۲۴٪
۱۹٪
۵۹٪
۸۱٪

نگران حرف مردم نباش.خداپرونده ای که مردم مینویسد را نمیخواند برای خودت زندگی کن

۹۱۲

۲

۱

۰

مدال های امید آقا

دوستان امید آقا (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟