ahmad gladitor

خراسان رضوي , مشهد
آبان ماهی
۷۶٪
۱٪
۳٪
۷۴٪

آبنده ای میسازم که گذشته ام جلویش زانو بزند ؛ دنیای بیرون جلوه دنیای درون است

۸۶۵

۲

۰

۰

مدال های ahmad gladitor

دوستان ahmad gladitor (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟