حسین احمدی

اصفهان , نايين
اسفند ماهی
۹۱٪
۱۹٪
۸۵٪
۱۰۰٪

سعی کن چیزی را که دوست داری به دست آورو وگرنه مجبوری چیزی را که به دست آورده ای دوست داشته باشی.

۶۱۰

۲

۳

۰

مدال های حسین احمدی

دوستان حسین احمدی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟