حسین احمدی

اصفهان , نايين
اسفند ماهی
۹٪
۱۱٪
۳۶٪
۵۰٪

سعی کن چیزی را که دوست داری به دست آورو وگرنه مجبوری چیزی را که به دست آورده ای دوست داشته باشی.

۶۱۰

۲

۳

۰

مدال های حسین احمدی

دوستان حسین احمدی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟