ندا تمیمی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
فروردین ماهی
۳۰٪
۶۱٪
۹۷٪
۵۸٪

خدا با ماست

۵۱۰

۱

۵

۰

مدال های ندا تمیمی

دوستان ندا تمیمی (۵)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟