محمد باقر شموسی

اصفهان , اصفهان
تیر ماهی
۵۰٪
۱۹٪
۵۰٪
۱۹٪

موفق خواهم شد

۱۴۶۰

۳

۴

۰

مدال های محمد باقر شموسی

دوستان محمد باقر شموسی (۴)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟