علی مرادیان

خراسان رضوي , بردسكن
اردیبهشت ماهی
۰٪
۵٪
۰٪
۳۴٪

عاشق کارهای خاص و ایده های برتر در حوزه فناوری و نیز اخلاقی برتر

۲۴۱۹

۴

۱۳۰

۲۰

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟