امیرحسین ظفرفرد

خراسان رضوي , مشهد
اسفند ماهی
۹٪
۳۹٪
۵۰٪
۸۷٪

هیچوقت دست از تلاش بر ندار و نا امید نشو و با مشکلات زندگی بجنگ برای رسیدن به آرزو هات

۹۱۵

۲

۶

۰

مدال های امیرحسین ظفرفرد

دوستان امیرحسین ظفرفرد (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟