امیرحسین ظفرفرد

خراسان رضوي , مشهد
اسفند ماهی
۹۴٪
۶۱٪
۰٪
۸٪

هیچوقت دست از تلاش بر ندار و نا امید نشو و با مشکلات زندگی بجنگ برای رسیدن به آرزو هات

۹۱۵

۲

۷

۰

مدال های امیرحسین ظفرفرد

دوستان امیرحسین ظفرفرد (۷)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟