mehdi

همدان , ملاير
خرداد ماهی
۱٪
۱۰۰٪
۶۹٪
۵۸٪

کنترل زمان و زندگی مقدور نمی باشد مگر از طریق: تغییر طرز تفکر ، شیوه انجام کار و برخورد مناسب با رود بی کران مسئولیت های روزانه

۲۲۴۲

۴

۳

۳

مدال های mehdi

دوستان mehdi (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟