مهدی

تهران , تهران
شهریور ماهی
۹۴٪
۵٪
۵۵٪
۲۶٪

قبل از اینکه سعی کنی با دیگران خوب باشی، با خودت خوب باش.

۹۳۱۵

۹

۴۹

۱۰

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟