امیرحسین صداقت

گيلان , لنگرود
اردیبهشت ماهی
۴۳٪
۱٪
۹۱٪
۵۸٪

قطرات آب هم میتوانند یک سنگ را سوراخ کنند ، فقط به زمان نیاز دارند.

۳۶۶۱

۶

۱

۱

مدال های امیرحسین صداقت

دوستان امیرحسین صداقت (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟