معصومه دریایی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۹۱٪
۱۱٪
۴۵٪
۷۴٪

قدمی کوچک .برای تغیراتی بزرگ...

۸۷۱

۲

۲

۰

مدال های معصومه دریایی

دوستان معصومه دریایی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟