وحید قزلسفلی

تهران , بومهن
فروردین ماهی
۹۹٪
۱۰۰٪
۹۹٪
۸٪

عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید

۸۱۰

۲

۱

۰

مدال های وحید قزلسفلی

دوستان وحید قزلسفلی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟