abed kalhor

تهران , تهران
شهریور ماهی
۳۷٪
۸۹٪
۵۹٪
۷۴٪

از دریای دوستی ...تا خلیج صلح

۷۱۰

۲

۰

۰

مدال های abed kalhor

دوستان abed kalhor (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟