امیر رضا

تهران , قدس
خرداد ماهی
۸۷٪
۹۹٪
۸۵٪
۴٪

Java , Android , C++ , PHP , Arduino, Nodemcu

۸۶۶

۲

۹

۰

مدال های امیر رضا

دوستان امیر رضا (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟