امیر رضا

تهران , قدس
خرداد ماهی
۵۷٪
۱۱٪
۹۱٪
۹۶٪

Java , Android , C++ , PHP , Arduino, Nodemcu

۸۶۶

۲

۹

۰

مدال های امیر رضا

دوستان امیر رضا (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟