مجتبی میراحمدی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۸۷٪
۸۹٪
۱۵٪
۱۰۰٪

خیلی سخت گیر و منطقی نباش

۳۴۶۱

۶

۶

۰

مدال های مجتبی میراحمدی

دوستان مجتبی میراحمدی (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟