مجتبی میراحمدی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۹۹٪
۱٪
۱٪
۰٪

خیلی سخت گیر و منطقی نباش

۳۴۶۱

۶

۶

۰

مدال های مجتبی میراحمدی

دوستان مجتبی میراحمدی (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟