مجتبی میراحمدی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
دی ماهی
۱۸٪
۵۰٪
۹۳٪
۹۶٪

خیلی سخت گیر و منطقی نباش

۳۴۶۱

۶

۳

۰

مدال های مجتبی میراحمدی

دوستان مجتبی میراحمدی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟