رضا این گوشه دنیا

فارس , شيراز
آذر ماهی
۳٪
۲۸٪
۸۸٪
۸۱٪

راست بگو حتی با اینکه به ضررت هست

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های رضا این گوشه دنیا

دوستان رضا این گوشه دنیا (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟