رضا این گوشه دنیا

فارس , شيراز
آذر ماهی
۸۲٪
۶۱٪
۸۸٪
۵۰٪

راست بگو حتی با اینکه به ضررت هست

۸۶۰

۲

۰

۰

مدال های رضا این گوشه دنیا

دوستان رضا این گوشه دنیا (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟