Reza

بوشهر , برازجان
اردیبهشت ماهی
۳۰٪
۵۰٪
۳٪
۴۲٪

چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج.....گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج

۳۳۷۶

۶

۷

۰

مدال های Reza

دوستان Reza (۷)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟