melika mousavi

اصفهان , شاهين شهر
تیر ماهی
۳۷٪
۹۹٪
۲۷٪
۴۲٪

هیچ وقت چیزی رو برای کسی توضیح نده..بالاخره خودش یه روزی از راست و دروغش متوجه میشه..

۲۵۲۵

۵

۷

۰

مدال های melika mousavi

دوستان melika mousavi (۷)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟