كرمان , رفسنجان
خرداد ماهی
۱۳٪
۳۹٪
۷۳٪
۱۹٪

هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۹۱۰

۲

۰

۰

مدال های

دوستان (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟