tarlan shirazi

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۰٪
۲۸٪
۹۱٪
۱۹٪

وچقدردیرمیفهمیم ک زندگی همین روزهاییست که منتظرگذشتنش هستیم...

۸۶۵

۲

۷

۰

مدال های tarlan shirazi

دوستان tarlan shirazi (۷)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟