tarlan shirazi

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اردیبهشت ماهی
۷۶٪
۱۱٪
۱٪
۹۶٪

وچقدردیرمیفهمیم ک زندگی همین روزهاییست که منتظرگذشتنش هستیم...

۸۶۵

۲

۸

۰

مدال های tarlan shirazi

دوستان tarlan shirazi (۸)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟