یاسمین زهری

يزد , مهريز
اسفند ماهی
۹۷٪
۳۹٪
۶۹٪
۹۸٪

به خودم قول می دهم به هدفم برسم...

۹۱۱

۲

۱

۰

مدال های یاسمین زهری

دوستان یاسمین زهری (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟