ایرج

تهران , تهران
دی ماهی
۶۳٪
۹۹٪
۷٪
۱۰۰٪

خداوند بطور مستقیم در این دنیا هیچ دخل وتسرفی ندارد؟(هیچ اتفاقی حتی افتادن برگ درخت.زلزله.سیل.بارش برف وباران)امّا بدون قدرت او هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؟

۳۶۰

۱

۱

۰

مدال های ایرج

دوستان ایرج (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟