telma

كرمانشاه , كرمانشاه
بهمن ماهی
۴۳٪
۳۹٪
۳۱٪
۲۶٪

عشق مدتهاست این روح سراسر درد را/برده بر بام جنون و نردبان برداشته

۹۱۱

۲

۱۱

۱

مدال های telma

دوستان telma (۱۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟