مرتضی شجاعی

البرز , کرج
شهریور ماهی
۳۰٪
۸۱٪
۱۰۰٪
۸۱٪

مرتضی شجاعی هنوز جمله ای برای این بخش انتخاب نکرده است

۱۲۱۰

۳

۶

۰

مدال های مرتضی شجاعی

دوستان مرتضی شجاعی (۶)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟