ویکی

لرستان , بروجرد
شهریور ماهی
۷۰٪
۱۱٪
۷۳٪
۴۲٪

چه در دوستی و چه در دشمنی عاقبت اندیش باش

۱۸۶۵

۴

۱

۰

مدال های ویکی

دوستان ویکی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟