ویکی

لرستان , بروجرد
شهریور ماهی
۵۷٪
۸۱٪
۷٪
۸۷٪

چه در دوستی و چه در دشمنی عاقبت اندیش باش

۱۵۱۵

۳

۱

۰

مدال های ویکی

دوستان ویکی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟