لیلا.ص

آذربايجان شرقي , تبريز
بهمن ماهی
۱۸٪
۵٪
۱۹٪
۸٪

هر کودکی هنرمند است. مساله این است که چگونه پس از این که بزرگ شد، هنرمند باقی بماند. پیکاسو

۳۶۱۰

۶

۲

۰

مدال های لیلا.ص

دوستان لیلا.ص (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟