شهرام عزیزپور

آذربايجان غربي , پيرانشهر
اردیبهشت ماهی
۰٪
۱۹٪
۳۱٪
۸۱٪

خدا ی متعال به انچه که میکنید و انجام میدهید بینا است

۳۳۸۰

۶

۰

۰

مدال های شهرام عزیزپور

دوستان شهرام عزیزپور (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟