baran k

كرمان , رفسنجان
خرداد ماهی
۸۷٪
۶۱٪
۳۱٪
۵۸٪

بسپاریم روی سنگ قبرمان تاریخ نزنند تاآیندگان ندانند بی عرضه گان این برهه از تاریخ ما بوده ایم

۸۶۰

۲

۹

۰

مدال های baran k

دوستان baran k (۹)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟