فاطمه

خوزستان , دزفول
شهریور ماهی
۷۰٪
۸۱٪
۹۱٪
۹۸٪

همیشه تو هر کاری اول به خدا توکل کن

۱۳۶۰

۳

۱

۰

مدال های فاطمه

دوستان فاطمه (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟