zahra jamali

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اسفند ماهی
۱۳٪
۶۱٪
۵٪
۲٪

هیچگاه نه به کسی بخندید نه قضاوتش کنیدهرگز نمیدانید شاید شماهم روزی درآن شرایط قرار بگیرید

۸۶۶

۲

۱

۳

مدال های zahra jamali

دوستان zahra jamali (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟