سید

خراسان رضوي , مشهد
خرداد ماهی
۳۰٪
۸۹٪
۱۹٪
۴٪

هیچ وقت درباره کسی زود قضاوت نکن.شاید دیگه نتونی دلش رو دوباره به دست بیاری.

۸۶۵

۲

۰

۰

مدال های سید

دوستان سید (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟