عبدالله بلارک

فارس , لار
خرداد ماهی
۳٪
۰٪
۲۷٪
۴٪

کم گوی و گزیده گوی چون درّ،تا زاندک تو جهان شود پر

۸۶۶

۲

۰

۰

مدال های عبدالله بلارک

دوستان عبدالله بلارک (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟