علی دلگرم

تهران , تهران
اسفند ماهی
۷۰٪
۰٪
۰٪
۷۴٪

ما میفهمیم اما خودمان را به نفهمی زده ایم .

۶۱۵

۲

۰

۱

مدال های علی دلگرم

دوستان علی دلگرم (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟