shadi

اصفهان , اصفهان
امرداد ماهی
۵۷٪
۸۹٪
۱۵٪
۳۴٪

و تمام داراییم "خدایی است" که دغدغه از دست دادنش را ندارم!

۸۶۹

۲

۴۴

۹

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟