داود داودی

زنجان , زنجان
اسفند ماهی
۷۶٪
۸۹٪
۱٪
۹۸٪

گفتار و کردار و پندار نیک

۸۶۵

۲

۲

۰

مدال های داود داودی

دوستان داود داودی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟