سجاد قادری

كردستان , قروه
اسفند ماهی
۳۷٪
۷۲٪
۱٪
۵۰٪

یا سخت تمرین کن یا برو خونه

۸۶۶

۲

۰

۱

مدال های سجاد قادری

دوستان سجاد قادری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟