mari dalvand

آذربايجان شرقي , آذر شهر
اسفند ماهی
۳٪
۰٪
۵۹٪
۴۲٪

من یکاری با صفر کردم ک خعلیا با صدتا صد نکردن

۸۶۱

۲

۰

۰

مدال های mari dalvand

دوستان mari dalvand (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟