فرشته جان

آذربايجان شرقي , آذر شهر
بهمن ماهی
۶۳٪
۱٪
۰٪
۹۶٪

زندگی من سرشار از نعمات خداوندیست

۸۶۶

۲

۱

۰

مدال های فرشته جان

دوستان فرشته جان (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟